Информатор

Информатор о раду Основног суда у Бујановцу сачињен је у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („“Сл. гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) и Упутством за објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС бр.68/10).

Сврха информатора о раду Основног суда у Бујановцу је да тражиоцима информација од јавног значаја омогући што ефикасније остваривање овог законског права, кроз упознавање са радом, надлежношћу, организационом структуром суда, овлашћењима и обавезама председника суда, распоредом послова судија и осталих запослених у суду, службама суда за поступање по захтевима грађана, овлашћеним особама тих служби и осталим информацијама значајним за рад овог суда.

За тачност података о Информатору одговара Председника суда Станка Крстић.

Информатор о раду Основног суда у Бујановцу објављен је 03.01.2019.године, на сајту и огласној табли у згради седишта Основног суда у Бујановцу. Овај информатор ажуриран је дана 05.10.2022.године

 

Линк ка документу