Законом о уређењу судова („Службени гласник РС“, 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 – др. закон, 78/2011 – др. закон, 101/2011, 101/2013, 106/2015 и 40/2015 – др. закон) и Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштва ( „Службени гласник РС“ бр. 101/2013 од 20.11.2013 године, који се примењује од 01.01.2014 године) између осталих судова у Републици Србији, основан је и Основни суд у Бујановцу, одређено је његово седиште и подручје на коме врши надлежност.

Сходно одредби чл. 3.ст.1. тач.10. Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштва утврђено је да Основни суд у Бујaновцу врши надлежност за територију општина Бујановац и Прешево.

 

 

 

Председник суда – судија Јелена Петричевић Младеновић

Заменик председника суда – судија Иљаз Мустафа

Секретар суда, Виши судијски сарадник у звању самосталног саветника Оливера Манић. 

 

Седиште Основног суда у Бујановцу налази се у судској згради у Бујановцу, у ул. Трг Карађорђа Петровића бр. 9